Πολιτικοί Γάμοι στο Δήμο Χερσονήσου

Η τέλεση των πολιτικών γάμων πραγματοποιείται, εφόσον έχει κατατεθεί από κοινού αίτηση από τους ενδιαφερόμενους ως και την προηγούμενη ημέρα.

Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας τέλεσης του πολιτικού γάμου, γίνεται από κοινού αίτηση και υπογράφεται και από τους δύο μελλονύμφους ενώπιον της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα.

Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα ενήλικο μάρτυρα. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους αν δεν είναι Έλληνες.

Άδειες Γάμων

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του. (Αν δεν είναι κάτοικος Χερσονήσου εκδίδει την άδεια γάμου στο Δήμο Κατοικίας του)

1. Έλληνες Πολίτες

Α. Δικαιολογητικά τέλεσης πολιτικού γάμου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους Έλληνες (για τον καθένα χωριστά), προκειμένου να τελέσουν πολιτικό γάμου, στον Δήμο Χερσονήσου,  είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση, η οποία χορηγείται από τον Δήμο και η οποία συντάσσεται και υποβάλλεται από κοινού από τους μελλόνυμφους.
 2. Άδειες Γάμου, οι οποίες εκδίδονται από τους Δήμους της τελευταίας μόνιμης κατοικίας τους και οι οποίες θα πρέπει να είναι πρόσφατης εκδόσεως (εντός του τελευταίου εξαμήνου).
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 4. Παράβολο από τα ταμεία όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Χερσονήσου

Β. Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π. Δ/τος 391/1982 και τα άρθρα 1350 και 1505 του Ν.Δ/τος 1329/1983, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους (για τον καθένα χωριστά) προκειμένου να εκδοθεί άδεια τέλεσης πολιτικού γάμου, από τον Δήμο της τελευταίας -μόνιμης- κατοικίας τους,  είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου (το ειδικό έντυπο χορηγείται από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ενώ υπάρχει διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του δήμου Χερσονήσου).
 2. Παράβολο χαρτοσήμου  (ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το παράβολο από τις ΔΥΟ ή τα ΚΕΠ).
 3. Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο και απλή φωτοτυπία τους.
 4. Ληξιαρχικής πράξης γέννησης* & Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αναζητούνται από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 "περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης" εφ' όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος.

Εξαιρούνται οι πράξεις για γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό και δηλώνονται στα Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, όπου δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κων/πολη ισχύει αντ΄αυτού το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου

 1. Δικαστική Απόφαση για ανήλικους κάτω των 18 ετών, για την άδεια γάμου.
 2. Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986 στην οποία θα συμπληρώνεται το παρακάτω κείμενο:

¨Είμαι κάτοικος του Δήμου Χερσονήσου και δεν συντρέχει στο πρόσωπό ή στις σχέσεις μου με το άτομο που πρόκειται να παντρευτώ κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360 του αστικού κώδικα (τα οποία ορίζουν αντίστοιχα ότι: 1. Εμποδίζεται ο γάμος, όταν οι μελλόνυμφοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, 2. Εμποδίζεται ο γάμος στον ανίκανο για δικαιοπραξία, 3. Εμποδίζεται ο γάμος στο πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική αντίληψη χωρίς τη συναίνεση του αντιλήπτορα, 4. Εμποδίζεται η τέλεση άλλου γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο υπάρχον γάμος, 5. Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος, κατ΄ευθεία γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του 4ου βαθμού, 6. Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας κατ΄ευθεία γραμμή, απεριόριστα , εκ πλαγίου δε μέχρι και του 3ου βαθμού, 7. Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ του υιοθετημένου και αυτού που τον υιοθέτησε ή των κατιόντων του. Το κώλυμα υπάρχει και μετά τη λύση της υιοθεσίας). Ο γάμος που πρόκειται να συνάψω είναι ο ... (βαθμός Γάμου)

 

( Σημείωση : η ανωτέρω υπευθ. Δήλωση –με προεκτυπωμένο το απαιτούμενο-  κείμενο χορηγείται από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ενώ υπάρχει διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του δήμου Χερσονήσου)

 1. Μία ημερήσια τοπική εφημερίδα , στην οποία θα έχει δημοσιευθεί η αγγελία του γάμου

Σημείωση : Το κείμενο της Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου έχει ως εξής:

« Ο... του... και ...της ... το γένος ..... που .... γεννήθηκε .... και .... κατοικεί .... και η ... του ... και της ... το γένος ... που γεννήθηκε.....και κατοικεί ... πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στον Δήμο ......»

 1. Διαζευκτήριο σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, ή η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας, προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου του πρώην συζύγου.
 2. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ/ΟΤΕ, εκκαθαριστικό εφορίας κτλ)

 

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση 8 ημερολογιακών ημέρες, από τον Δήμο του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου, όπου έχει υποβληθεί η αίτηση μετά των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών.

2. Δικαιολογητικά τέλεσης πολιτικού γάμου Αλλοδαπών που δεν κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς (για τον καθένα χωριστά), εφόσον δεν κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα , προκειμένου να τελέσουν πολιτικό γάμου, στον Δήμο Χερσονήσου,  είναι τα παρακάτω:

 1. Άδεια Γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας του περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, στην οποία να γίνετε αναφορά και του/της συζύγου (ξεχωριστή για τον καθένα, επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη*).
 2. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα (άδεια παραμονής, πράσινη κάρτα, βίζα κλπ.)
 3. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης από την χώρα προέλευσής του (επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη*).
 4. Φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωμένο από δικηγόρο.
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο (επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο*).
 6. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου (επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη*)
 7. Παράβολo από τα ταμεία όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Χερσονήσου

*Διευκρινίζεται ότι :

 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην «Σύμβαση της Χάγης», πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στην «Σύμβαση της Χάγης» ή η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις  για την προσχώρησή τους, πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτήν την περίπτωση γίνετε στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
 • Η μετάφραση των ανωτέρω –επικυρωμένων- πιστοποιητικών θα πρέπει να γίνετε :

- από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή
- την αντίστοιχη ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή
- από Έλληνα δικηγόρο ή
- από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου
- και όχι από μεταφραστικά γραφεία

3. Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου από αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα  και κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Χερσονήσου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς (για τον καθένα χωριστά), εφόσον κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Χερσονήσου, προκειμένου να εκδοθεί άδεια τέλεσης πολιτικού γάμου, από τον Δήμο Χερσονήσου,  είναι τα παρακάτω:

 1. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός στην οποία να γίνετε αναφορά και του/της συζύγου( ξεχωριστή για τον καθένα, επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη*).
 2. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα (άδεια παραμονής, πράσινη κάρτα, βίζα κλπ.)
 3. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης (επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη*).
 4. Φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωμένο από δικηγόρο.
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο (επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο*). Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου (επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη*)
 6. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ/ΟΤΕ, εκκαθαριστικό εφορίας κτλ)
 7. Μία ημερήσια τοπική εφημερίδα , στην οποία θα έχει δημοσιευθεί η αγγελία του γάμου

Σημείωση : Το κείμενο της Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου έχει ως εξής:
« Ο... του... και ...της ... το γένος ..... που .... γεννήθηκε .... και .... κατοικεί .... και η ... του ... και της ... το γένος ... που γεννήθηκε.....και κατοικεί ... πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στον Δήμο ......»

 1. Παράβολα Χαρτοσήμου

*Διευκρινίζεται ότι :

 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην «Σύμβαση της Χάγης», πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στην «Σύμβαση της Χάγης» ή η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις  για την προσχώρησή τους, πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτήν την περίπτωση γίνετε στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
 • Η μετάφραση των ανωτέρω –επικυρωμένων- πιστοποιητικών θα πρέπει να γίνετε

- από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή
- την αντίστοιχη ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή
- από Έλληνα δικηγόρο ή
- από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου
- και όχι από μεταφραστικά γραφεία

 

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση 8 ημερολογιακών ημέρες, από τον Δήμο του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου, όπου έχει υποβληθεί η αίτηση μετά των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών.

Ημέρες, ώρες και τόπος τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου Χερσονήσου 86 / 2018 (ΑΔΑ 6ΟΑΚΩΗΜ-ΠΤ5), οι πολιτικοί γάμοι στον Δήμο Χερσονήσου τελούνται :

Α. Δευτέρα και Τετάρτη, 09:00 – 14:00 στα Δημοτικά Καταστήματα των Εδρών των Δημοτικών Ενοτήτων.

Β. Παρασκευή και Σάββατο, 16:00 – 20:00 σε Δημοτικά Καταστήματα των εδρών των Δημοτικών Ενοτήτων, δημοτικά κτήρια δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.

Επικοινωνία

Ε-mail:   wed@hersonisos.gr

Τηλέφωνα
Γούρνες :  2813 404 612
Επισκοπή : 2813 400 701
Μάλια :  28973 40 214
Χερσόνησος : 28973 40 025